Archive for the Kumari Pooja tag

gururayaru

Kumari Pooja

Hindu Festivals, Navaratri No Comment
Kumari Pooja

Kumari Pooja ಕುಮಾರಿಪೂಜಾ ಮಹತ್ವ -1 ಆಶ್ವೀನಮಾಸದನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತುವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಗಂಧ ,ಪುಷ್ಪ ಫಲಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಟ್ಟು ,ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಗಂಧಪುಷ್ಪಫಲಾಧೀನಾಂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತವನಪೂರ್ವಕಂ ದ್ವಿವರ್ಷಕನ್ಯಾರಭ್ಯ ದಶವರ್ಷಾವಧಿ ಕ್ಷಮಾತ್ ಪೂಜಯೇತ್| ಈ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಮಾರೀ , ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನೀ , ಕಲ್ಯಾಣಿ , ರೋಹಿಣೀ , ಕಾಲೀ , ಚಂಡಿಕಾ , ಶಾಂಭವೀ , ದುರ್ಗಾ, ಭದ್ರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಈ ಹೆಸರಿನ […]

Read more